MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

Vår styrka

Vår styrka är drivkraft där personlig service möter kundens krav på flexibilitet, kvalitet och leverans i tid. Vattenbaserade produkter gör att pulverlackeringen är mindre miljöförstörande än traditionell lackering och lackeringen sker helt utan användning av lösningsmedel.

Framtiden

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i vår verksamhet och ska fortsätta vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och mer effektiva processer, detta alltid med kunden och miljön i centrum.

 

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

 

Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda.
Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.
Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.
Vi ska där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och skapa en grund för ett förebyggande miljöarbete.

 

Miljöcertifierad verksamhet